KAPAR / BUKIT RAJA

RM6,376,954.00 - RM16,740,240.00